محمدبن سیرین گوید :

دیدن کبوتر ، دلیل زن است . اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد ، دلیل که زن بخواهد . اگر بیند گوشت کبوتر خورد ، دلیل که مال زن خورد . اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند ، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید . اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت ، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند ، دلیل غم بود به سبب زنان .

جابرمغربی گوید :

اگر به خواب بیند کبوتری داشت ، دلیل که غایبش از سفر بازآید . اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد ، همین دلیل است . اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت ، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است . اگر زنی کبوتر بیند ، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه ، دلیل بر ناحق است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کبوتر بر پنج وجه است .

اول : زن .

دوم : کنیزک .

سوم : مال .

چهارم : نامه که از غائب ( غایبی ) رسد .

پنجم : ریاست

گویند دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم است که به وی رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود . کبوتر در وفاداری نسبت به جفت ، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است . کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد . اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد . اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد . معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است . چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود . از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند . این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند . اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند . اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود . دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می کنند و لانه می سازند ، نشانة آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا ، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد .

2ـ شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می شوید ، شاید پدر خود را از دست بدهید .

3ـ دیدن کبوتر مرده در خواب ، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می شوند .

4ـ دیدن کبوتر سفید در خواب ، نشانة وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است .

5ـ دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب ، نشانة پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است .

6ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است ، علامت آن است که عشاق به وصال هم می رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می کند خبرهایی خوب خواهید شنید .

7ـ دیدن کبوتری خسته در خواب ، نشانة آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می کند . با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست ، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می کوبد .

8ـ اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می رساند و نامه خبر از محکومیت شما می دهد ، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید .

9ـ اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه شان می شنوید ، نشانة آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد . اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد .

10ـ اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می دهند ، نشانة آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد .

11ـ دیدن کبوترانی در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید