محمدبن سیرین گوید :

کبک در خواب ، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال . اگر بیند کبکی بگرفت ، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد . اگر بیند گوشت کبک خورد ، دلیل که لباسی به وی بخشند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند گلوی کبک ببرید ، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند کبک نر داشت ، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده ، دلیل بر زن و کنیزک موافق است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کبک بر چهار و جه است .

اول : پسر .

دوم : دوست .

سوم : رامش کار ( رفاه و آسایش ) .

چهارم : کام دل یافتن ( به کام دل رسیدن ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد ، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به دنبال کبکی نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد با زنی ممتاز و صاحب جمال ازدواج می کند . این تعبیر برای دختران دم بخت نیز هست زیرا در خواب قادر نیستیم نرینگی و مادینگی کبک را تشخیص دهیم لذا تعبیر برای زن و مرد یکی است . معبران قدیمی کبک را زنی خوبروی دانسته اند و چنانچه در خواب خویش کبکی ببینیم با زنی صاحب جمال برخورد خواهیم کرد . چون کبک در کوهستان و لای سنگ ها و صخره ها زندگی می کند به ثروت و دارایی دور از دسترس نیز تعبیر شده که با صعوبت بسیار به چنگ بیننده خواب می آید ولی بیشتر معبران کبک را زن دانسته اند . اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می خورد از یک زن ممتاز و برجسته مالی به دست می آورد یا به هر طریق از طرف او سود می برد و بهره مند می گردد . ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که گوشت کبک می خورد بزرگی لباس به او می بخشد . از جابر مراکشی نقل شده که داشتن کبک نر نشان آوردن پسر است و داشتن کبک ماده گویای آن است که بیننده خواب صاحب دختر می شود یا زنی می گیرد که از آن زن چند دختر به دنیا می آید . اگر در خواب ببینید که کبکی دارید که در حیاط خانه شما می خرامد و دانه بر می چیند از هم صحبتی و زندگی مشترک با زنی خوش خوی و آرام و موافق که در عین حال خوشگل هم هست متمتع می گردید . اگر در خواب ببینید که کبکی در خانه شما تخم گذاشته صاحب ثروت می شوید که یک زن عامل تحصیل آن است و او زنی است برجسته و زیبا . اگر در خواب ببینید که کبکی داشته اید و آن را گم کرده اید زنی خوب روی را از دست می دهید و چنانچه چنین زنی در زندگی شما نیست زیان می کنید و این زیان بر شما دشوار خواهد بود . از ابراهیم اشعث نقل است که اگر ببینید در خواب گلوی کبکی را بریده اید به طوری که خون گلوی کبک را در خواب ببینید با یک دختر ازدواج کرده و زفاف خواهید داشت . نوشته اند اگر بیماری در خواب ببیند که گوشت کبک می خورد شفا می یابد و چنانچه وامداری ببیند گوشت کبک می خورد مالی به دست می آورد که با آن هم می تواند سرمایه کند و هم دیون خویش را بپردازد . به هر حال دیدن کبک در خواب خوب است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کبک در خواب ، علامت آن است که در آیندة نزدیک اوضاع مناسبی به دست می آورید تا ثروتی گرد آورید .

2ـ به دام انداختن کبک در خواب ، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

3ـ کشتن کبک در خواب ، نشانة آن است که بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد .

4ـ خوردن گوشت کبک در خواب ، نشانة آن است که از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد .

5ـ دیدن کبکها در حال پرواز ، علامت پا گذاشتن به آینده ای امید بخش است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید