لوک اویتنهاو می گوید :

کتک

کسی را

کتک

زدن : آرامش در منزل

کتک

خوردن : انتقام گیری در آینده ای نزدیک

کتک

زدن یک بچه : بی عدالتیخستگی بر اثر

کتک

کاری : مشغله زیاد

خودزنی کردن : باعث تمسخر خود شدن

تماشای کسانی که

کتک

کاری میکنند : تغییرات در موقعیت
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید