محمدبن سیرین گوید :

دیدن کتیرا به خواب ، دلیل آن که به قدر آن مال از بخیلی بستاند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کتیرا در خواب بر سه وجه است .

اول : فضله مال ( اضافه و باز مانده مال ) .

دوم : نفع وفایده اندک .

سوم : کاری خیر با منفعت وسودمند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید