محمدبن سیرین گوید :

کحالی کردن در خواب ، دلیل کارهای بسته است ، راه بردن در کارها . اگر در خواب دید کحالی می کرد و داروی او بر چشم ها نافع است ، دلیل که گمراهان را راه نماید و از وی منفعت یابند . اگر داروی او بر چشم ها نافع نبود ، تاویلش به خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید