منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است . تعبیر خاصی ندارد و چنانچه در خواب های خویش کراوات دیدیم باید شرایط و اجزا دیگر تشکیل دهنده خواب را نیز به حساب آورده و بعد تعبیر درست آن را دریافت کنیم . اگر در خواب ببینید لباس مرتبی پوشیده اید ولی کراوات زشتی به گردن بسته اید کاری می کنید که دیگران به شما توجه می کنند و درباره شما بد می گویند . اگر در خواب ببینید لباس نامرتب به تن دارید اما کراواتی گران بها و ابریشمین به گردن بسته اید خواب شما می گوید که ریاکاری می کنید ، تظاهر به خوب بودن می کنید و خوشتن را غیر از آنچه واقعا هستید نشان می دهید . اگر در خواب ببینید که چندین کراوات را به هم گره زده و با آن چیزی مثل ریسمان درست کرده اید تا از آن به جای طناب استفاده کنید نشان آن است که آبروی خویش را در گروی کاری نامطمئن قرار می دهید . ریسک می کنید و حیثیت و اعتبارتان را به خطر می اندازید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 14
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید