جانوری است که به تازی او را برص خوانند و دیدن وی در خواب ، دلیل بر مردی است که در میان مردم فساد اندازد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد . این تعبیر برای ما مسلمانان است و برای ملل و اقوام و مذاهب دیگر نیست چه بسا در خوابنامه های غربی مقابل کلمه کرباس تاویل دیگری نوشته باشند . برداشت ما از کرباس به این علت متفاوت است که اولا کرباس کم بهاترین پارچه است و معمولا فقرا از آن لباس می دوختند و می پوشیدند دوم آنکه با کرباس کفن می کنند . این دو تصور که در عمق ذهن ما وجود دارد زایل نشدنی است لذا در خواب هایی که می بینیم یا نشان فقر است یا گویای غم و اندوه و گریه و ماتم . چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که لباس گشادی از کرباس پوشیده اندوهگین می شود . اگر لباس گشاد کرباسی رنگ زرد داشته باشد از بیماری خبر می دهد . پوشیدن لباسی تنگ از کرباس در خواب گویای این است که در فشار و مضیقه قرار می گیریم . فروختن و خریدن کرباس نیز همین تعبیر را دارد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود

دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید