جامه ای است کوتاه و او را به فارسی پیراهن گویند پوشیدن آن در خواب دلیل قوت است .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند کرته سفید نو پوشیده بود ، دلیل که از غم برهد . اگر سبز بیند ، دلیل که او را عالمی قوت بود . اگر زرد بیند ، دلیل که بیمار شود اگر کبود دید مصیبت است . اگر سرخ بیند به عشرت دنیا مشغول شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب دید کرته وی ابریشمین بود . دلیل بر عزت و بزرگی دنیوی است ، اما در دین ضعیف است . اگر دید کرته او ضایع شد ، دلیل است بر نقصان قوت . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن کرته بر چهاروجه است . اول : قوت . دوم : پناه . سوم : سفر . چهارم : نظام کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید