محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب دید کرفس بی وقت خورد ، دلیل که غمگین و مستمند شود و بعضی گویند : اگر کرفس دید و نخورد اندوه کمتر بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه به وقت و فصل باشد و چه بی هنگام ولی دیدن کرفس به خصوص اگر تازه و سبز باشد طراوت و سرسبزی و فرح و انبساط است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن ساقه های ترد و تازة کرفس ، در خواب نشانة آن است که به بزرگترین آرزوهای خود دست می یابید .

2ـ اگر ساقه های کرفس را در حال فساد و گندیدگی ببینید ، دلالت بر فوت یکی از اعضای خانوادة شما دارد .

3ـ خوردن کرفس در خواب ، نشانة لبریز شدن از عشق و محبت است .

4ـ اگر زنی خواب ببیند با همسر خود کرفس می خورد ، نشانة آن است که به زودی ثروت کلانی به دست می آورد .

5ـ اگر زنی خواب ببیند با کرفس غذایی درست می کند ، علامت آن است که از ولخرجی ها و زیاده رویهای خود در دیگر امور تأسف خواهد خورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید