لوک اویتنهاو می گوید :

کره –خوراکی

خوردن : عدم توافق با دوستان

تولید کره : نگرانی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید کرة تازه و طلایی رنگ می خورید ، نشانة سلامت و تندرستی و اینکه نقشه هایتان عملی می شوند ، دیدن چنین خوابی نشانة ثروت و دانش نیز هست .

2ـ خوردن کرة فاسد در خواب ، نشانة آن است که برای انجام دادن کاری بزرگ داشتن توانایی لازم است .

3ـ فروش کره در خواب ، نشانة بردن منفعتی اندک است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید