مهتر مرغان است و قوی تر و درازتر از همه مرغان باشد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب دید کرکسی داشت ، دلیل که از پادشاه نیکی بیند و استخوان و گوشت او همین ، دلیل است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست . کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد . اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند . می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده . کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد . معبران کهن خودمان برخلاف معبران غربی درباره کرکس چیزی ننوشته اند ولی کلا آن را خوب ندانسته و شوم معرفی کرده اند . اگر در خواب ببینید کرکس های زیادی در هوا پرواز می کنند در آن منطقه شخص مهمی می میرد . اگر صدای کرکس را بشنوید خبر مرگ کسی را به شما خواهند داد که از شنیدن آن خبر اندوهگین می شوید . اگر در خواب ببینید کرکسی بر بام خانه شما نشست در خانواده منتظر حوادث نامیمونی باشید . اگر دیدید در خواب کرکسی را با پرتاب سنگ زدید دشمنی را می رانید و اگر کشتید دشمنی را از میان برمی دارید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کرکس مرد کم آزاربود یا به وی میراث برسد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید