آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کرگدن در خواب ، علامت آن است که با ضرر عظیمی روبرو خواهید شد و مشکلات نهانی بسیاری خواهید داشت .

2ـ کشتن کرگدن در خواب ، نشانة آن است که شجاعانه بر موانعی که بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید