به خواب دیدن ، دلیل درویشی است .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن کری به خواب ، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا .

دیدن کری به خواب دلیل بر مردی منافق است .

بعضی گویند فتنه و مصیبت است .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن کری به خواب ، دلیل بر بینائی است و بستگی کارها . اگر کری دید که شنوا شد ، دلیل که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کری بر چهاروجه است .

اول : درویشی ( فقرو تنگدستی ) .

دوم : تباهی .

سوم : غم واندوه .

چهارم : بستگی کارها ( بسته شدن امور و کارها ) .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید