محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند که او را ب

کشتن

د ، دلیل که عمرش دراز شود . اگر دید کسی را بکشت بی آن که سرش را از تن ببرید ، دلیل که منفعتی بدان کس رساند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید او را گروهی ب

کشتن

د ، دلیل منفعت است . اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم ، دلیل که بیننده مظلوم است و حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز کند .

جابرمغربی گوید :

اگر دید فرزند خود را بکشت ، دلیل که روزی حلال یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر دید ستوری ( چهارپا ) یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت ، دلیلکه برخصم ( دشمن ) غالب شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

کشتن

کشتن

کسی : خود را عصبانی نکنید

کشته شدن : شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید فردی ، دیگری را می کشد ، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

2ـ اگر در خواب مرتکب قتل شوید ، نشانة آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید .

3ـ اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند ، نشانة آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می کنند .

4ـ اگر خواب ببینید برای دفاع از خود جانوری درنده را می کشید ، علامت آن است که به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید