حضرت دانیال گوید :

دیدن کشتی در خواب ، دلیل غم و اندیشه است ، خاصه که از کشتی بیرون نیاید و در دریا فروماند .

محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب دید کشتی بود و به سلامت بیرون آمد ، دلیل که از غم ها برهد . اگر دید کشتی او بشکست ، دلیل مصیبت است . اگر دید در میان دریا کشتی ها و قماش می رفت ، دلیل به سفر رود ومال بسیار حاصل کند . اگر بیند در کشتی بود و کشتی ایستاده است ، دلیل که در سفر مقیم شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند در کشتی نشست و بادی سخت برآمد و کشتی را براند ، دلیل است از غم ها فرج یابد . اگر بیند کشتی بایستاد و از همه سوی موج به کشتی می آمد ، دلیل است به غمی گرفتار شود . اگر بیند کشتیهای تهی در دریا می رفت ، دلیل که پادشاه آن ملک رسولان را به جاهاه فرستد . اگر بیند آن کشتی ها غرق شدند ، دلیل است رسولان را بازدارند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند در کشتی نشسته بود واز دریا می ترسید ، دلیل است مقرب پادشاه شود و مال جمع کند . اگر بیند کشتی او به قعر دریا شد ، دلیل است از پادشاه قوت تمام حاصل نماید . اگر بیند کشتی نمی رفت ، تاویلش به خلاف این است اگر بیند در کشتی نشسته بود ، دلیل است به کار پادشاه مشغول شود و مال جمع نماید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کشتی در خواب بر هفت وجه است .

اول : فرزند .

دوم : پدر .

سوم : زن .

چهارم : مرکب سواری .

پنجم : ایمنی ( امنیت سواری ) .

ششم : عیش ( زندگانی ) .

هفتم : توانگری ( ثروتمندی ) .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم . آب خود آیت رحمت است و مصداق آیه شریفه ( و من الما کل شیئی حی ) حیات طبیعت و انسان به وجود آب بستگی دارد اما همین آیه رحمت فاقد ترحم است و چنانچه بسیار باشد و به خروش آید هر جانداری را می بلعد و می میراند . در این گیر و دار فقط کشتی است که می تواند انسان را به پایاب برساند و به ساحل رهبری کند . با این تعریف کشتی نشانی از برخورد ایمنی است در رو به روئی با غم ها و شدایدی که گرد ما را می گیرند . چنانچه در خواب ببینید در ساحل ایستاده ایدو می بینید یک کشتی در دریا حرکت می کند چه آن کشتی به جانب شما بیاید و چه نیاید خبری به شما می رسد . اگر خویشتن را در کشتی مشاهده کنیم در گیر حوادث می شویم و چنانچه در خواب ببینیم کشتی جائی متوقف شد و پیاده شویم از غم و رنج و اندوه رهائی می یابیم . وقتی درون کشتی هستیم از امواج و خروش دریا امنیت داریم ولی درگیر حادثه هستیم و چون پیاده شویم از غم و رنج هراس دریا رهائی حاصل می کنیم . اگر در خواب ببینید جائی هستید که یک کشتی به طرف شما می آید نشان این است که امنیت برای شما نیست بل که برای آن هاست که در کشتی هستند . برای بیننده خواب حادثه ای پیش می آید و چون کشتی دور شد بیم درگیری با حادثه از بین می رود . اگر ببینید در کشتی هستید و کشتی شما را به جائی می برد که می دانید ، خوب است ولی اگر در کشتی باشید و ندانید کشتی شما را به کجا می برد خوب نیست . اگر بیننده خواب ببیند از ساحل سوار کشتی می شود و به دریا می رود کاری را شروع می کند و مشغله ای برای او پیش می آید که نشیب و فراز و تلخ و شیرین فراوان دارد . اگر بیننده خواب ببیند در کشتی است و کشتی در دریا غرق شد یا آسیب دید خوب نیست چرا که خواب او می گوید به مصیبتی گرفتار می آید ولی اگر به قایق نشست باز امنیت حاصل می کند . روی هم رفته در کشتی بودن و بی هدف در دریا رفتن خوب نیست ولی اگر بیننده خواب بداند به کجا می رود و نام آن محل را بداند نیکو خوابی است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن غرق کشتی از سوی سلطان مخاطره بود

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید