محمدبن سیرین گوید :

دیدن کشت و زرع به خواب ، دلیل توکل کردن بر حق تعالی و یافتن روزی حلال است و گویند دیدن کشاورزی ، روزی حلال است . اگر بیند در زمین تخم کشت ، دلیل که کارش نیکو شود . اگر بیند که کشته او برآمده ، دلیل که نعمتش زیاده شود

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید زمین می شکافت و تخم می انداخت و باز جمع می کرد ، دلیل که نعمت فراوان یابد . اگر دید از آن چه کشت چیزی حاصل نشد ، دلیل غم و اندوه است .

جابرمغربی گوید :

اگر دید گندم کشت ، دلیل که از پادشاه نعمت یابد . اگر دید جو کشت ، دلیل که مال بسیار حاصل کند . اگر دید کاورس کشت نفعش کمتر است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کشت و زرع درخواب بر پنج وجه است .

اول : روزی حلال .

دوم : منفعت .

سوم : بیماری .

چهارم : عزوجاه ( جاه و مقام ) .

پنجم : معیشت ( معاش ) .

حضرت دانیال گوید :

دیدن کشت و درویدن خوشه رسیده در وقت خود ، دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز بود دلیل بیماری است . اگر دید به وقت خود کشت و دروید ، دلیل بر امر حقتعالی بود که به جای آورد و خیرات بسیار کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید