محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند کشمش داشت و بخورد ، دلیل است به قدر آن منفعت بیند . اگر بیند کشمش به کسی داد ، دلیل است راحتی به وی رساند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند کشمش به خروار درخانه بود ، دلیل است مال تمام حاصل نماید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کشمش درخواب بر سه وجه است .

اول : منفعت .

دوم : مال حلال .

سوم : کسب و معیشت .

لوک اویتنهاو می گوید :

کشمش : دعوا در همسایگی

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن میوه هائی خشک چون مویزو کشمش و مانند آن نیکوئی باشددوستان در حق او گویند

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید