آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در کشویی به دنبال چیزی می گردید ، علامت آن است که انتظارات شما نومید کننده خواهد بود . اما اگر کشو را مرتب ببینید ، دلالت بر یافتن دوستانی خوب و سرگرمیهایی لذتبخش دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 8
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید