منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن کشک در خواب خوب نیست به هر صورتی که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه در غذا مخصوصا خوردن کشک اگر ترش و شور باشد غم و رنج و غصه و گرفتاری است . دیدن کشک سایی در خواب فتنه انگیزی است و دغل کاری . اگر ببینید در خواب کسی برای شما کشک می ساید او فتنه می انگیزد و گرفتاری و ابتلا به وجود می آورد و چنانچه دیدید خودتان کشک می سایید کاری خلاف می کنید که مستوجب ملامت می شوید . فروختن کشک بهتر از خریدن آن است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 21
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید