محمدبن سیرین گوید :

دیدن کعبه درخواب خلیفه بود بر آن کس که کعبه قبله او بود و هر زیادت و نقصان که در آن بیند ، دلیل بر خلیفه بود . اگر بیند که طواف کعبه می کرد ، دلیل بر صلاح دین او بود و از خلیفه فائده یابد . اگر بیند که احرام بسته بود و روی در کعبه داشت ، دلیل به زیادتی صلاح او بود . اگر بیند که سرای او کعبه بود و مردم آنجا را زیارت می کردند ، دلیل که امانت مردم کند و حرمت یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر پادشاهی در خواب بیند که به کعبه رفت ، دلیل که از جانب حق تعالی بزرگیش زیاده گردد . اگر بیند که کعبه بیفتاد یا بسوخت ، دلیل که حال خلیفه تباه گردد . اگر بیند که درکعبه بود ، دلیل که از شر دشمن ایمن گردد . اگر بیند که روی به حجر الاسود نهاد ، دلیل که حج بگذارد . اگر بیند که بر بام کعبه بود ، دلیل که بیننده بدمذهب بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کعبه در خواب بر چهار وجه است .

اول : خلیفه .

دوم : امام .

سوم : ایمان .

چهارم : امنیت و ایمنی .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن رفتن به کعبه و ایمنی وسلامت بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید