محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند که کفجه پاکیزه داشت ، دلیل که خادمه او مصلحه بود . اگر کفجه را شکسته یا کهنه بیند ، تاویل به خلاف این بود . اگر پادشاه کفجه آتش در خواب بیند ، دلیل بر مردی بود دلیر . اگر قاضی کفجه آتش در خواب بیند ، نایب او بود وهر که جز این کس کفجه آتش بیند ، دلیل بر خدمتکار خانه بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید