منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کفگیر در خواب خدمتکار است یا کسی است که خانه و زندگی بیننده خواب را اداره می کند . کفگیر از چیزهایی است که به ندرت اتفاق می افتد یک مرد در خواب ببیند ولی اگر دید اشاره به کسی است که امور خانه زیر نظر اوست . اگر مردی مجرد در خواب ببیند کفگیری در دست دارد یا خریداری کرده و به خانه می برد ازدواج می کند ولی برای مرد متاهل معرف کسی است که خانه اش را می گرداند . این شخص هم ممکن است همسر باشد و هم شخص دیگری که به خانم خانه کمک می کند مثل خدمتکار . اگر خانمی در خواب ببیند که کفگیری نو در دست دارد که قبلا آن را نداشته کسی پیدا می شود که به او کمک می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید