محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند کف ها بر هم می شود ، دلیل که از خویشان مفارقت کند و نیز گویند درآنجا عروسی بود . اگر بیند که کف ها خسته بود ، دلیل که از سفر بازماند . اگر درخواب کفهای خود گشاده بیند و قوی ، دلیل فراخ دستی او بود . اگر به خلاف این بیند ، دلیل تنگدستی بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دین کف درخواب بر شش وجه بود .

اول : فراخ دستی ( دارایی و بی نیازی ) .

دوم : مال .

سوم : ریاست .

چهارم : فرزند .

پنجم : دلیری .

ششم : زنی خواستن به حرام ( نکاح بازنی بطور حرام و نامشروع ) .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید