محمدبن سیرین گوید :

دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود . اگر بیند که کلاغی داشت ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که کلاغی شکار کرد ، دلیل که به حیله مال مردم بستاند . اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد ، دلیل که زحمت او از سفر بود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده . صدای کلاغ خبر از غربت و تنهائی و غم و اندوه است . اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می گوید . اگر در خواب صدای کلاغ های بسیاری را بشنوید ولی آن ها رانبینید به غربت و تنهائی دچار می گردید . اگر در خواب ببینید کلاغی بر شاخه درخت یا بام خانه شما نشسته در صورتی که احساس کنید آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبری ناراحت کننده به شما می رسد . اگر در خواب ببینید گوشت کلاغ می خورید مال حرام بدست می آورید که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستید . اگر در خواب ببینید کلاغی را کشتید دشمن یاوه گوئی را از خود می رانید و اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته اید جلوی دهان بد گوئی را گرفته اید .

لوک اویتنهاو می گوید :

کلاغ : باخت یا گم کردن

که قارقار میکند : بدبختی

ترساندن آن : شخصی قصد کلاشی از شما را دارد

که پرواز میکند : مرگ

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کلاغ مرد فاسق باشد

دیدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئی که به وی اظهار دوستی کند

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختی است .

2ـ شنیدن غارغار کلاغ در خواب ، علامت آن است که تحت تأثیر حرفهای دیگران ثروت خود را از دست می دهید . اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که فریب زنی را خواهد خورد .

3ـ دیدن کلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک به بیماری سختی دچار خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید