محمدبن سیرین گوید :

دیدن

کلاه

به خواب عز و جاه بود به قدر و قیمت

کلاه

. اگر بیند که

کلاه

او گوشه بر سر داشت ، دلیل عمل بود از قبل پادشاه .

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند که

کلاه

در سر داشت ، دلیل بر خیر دین بود . اگر بیند که دستار بر سر

کلاه

نهاده بود ، دلیل که راز خود را از مردم پنهان دارد . اگر بیند که

کلاه

ابریشمین در سر داشت ، دلیل خیر بود . اگر بیند

کلاه

زرین در سر داشت ، دلیل مال بود . اگر

کلاه

را از مروارید بیند ، دلیل که عزیز گردد . اگر

کلاه

را آهنین بیند ، دلیل که از پادشاه قوت یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که

کلاه

خونین بر سر داشت ، دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخنهای محال گوید .

جابرمغربی گوید :

اگر این بیند که

کلاه

تابستان ، به زمستان بر سرداشت ، دلیل که کام دل یابد ، و اگر به خلاف این بیند ، دلیل که به مراد نرسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند که

کلاه

سیاه بر سر داشت ، اگر در بیداری داشته باشد ، دلیل منفعت بود . اگر بیند که

کلاه

از سر او بیفتاد ، دلیل است در غم افتد . اگر بیند که

کلاه

از سر او برگرفتند ، دلیل که از جاه بیفتد . اگر

کلاه

نو بر سر داشت ، دلیل که مرتبه او زیاد گردد . اگر کهنه بیند به خلاف این باشد . اگر بیند که

کلاه

سفیدبر سر داشت ، دلیل دین پاک بود . اگر سبز بود طاعت گذار باشد . اگر سرخ بود نقصان دین او بود . اگر زرد بود بیمار باشد . اگر سیاه بیند ، کسی را نیک بود که آن را در بیداری داشته باشد . اگر بیند که

کلاه

مرصع در دست یا در سر داشت ، دلیل که به قدر و قیمت

کلاه

بزرگی یابد . اگر

کلاه

ش درافتاد ، دلیل که پادشاه مال او رامصادره کند و بستاند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

کلاه

در خواب بر شش وجه بود .

اول : ولایت و فرمانروایی .

دوم : ریاست .

سوم : بزرگی .

چهارم : عزیزو گرامی بودن .

پنجم : مقدار .

ششم : منزلت .

دیدن

کلاه

دوز در خواب ، دلیل بر مردی کاردان بود که خدمت بزرگان کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کلاه

معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم . نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهائی است که جامعه به ما می دهد .

کلاه

در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارائی نیست . اگر در خواب ببینید

کلاه

ی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالائی پیدا می کنید . اگر ببینید کسی

کلاه

ی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی بدست می آورید . اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما

کلاه

نو و گران بهائی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است . اگر لباس خوب و

کلاه

بی ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده اند که در خور شان و مقامش نیست .

لوک اویتنهاو می گوید :

کلاه

نو و زیبا : خوشبختی

کهنه و مچاله : درموقعیتی حساس قرار خواهید گرفت

بوسیله باد برده شدن : بی وفایی

تعمیر کردن آن : ضرر ، زیان

کلاه

گذاشتن : سفری در راه استگم کردن یک

کلاه

: ناراحتی

از زمین برداشتن : رضایت

کلاه

حصیری : خوشبختی

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب

کلاه

خود را گم کنید ، علامت آن است که ممکن است در کاری شکست بخورید اما بعد از آن شکست موفق می شوید قرارداد بسیار مهمی ببندید . 2ـ اگر خواب ببینید

کلاه

نو بر سر گذاشته اید ، علامت آن است که از تغییر مکان زندگی خود سود کلانی به دست می آورید ، اگر زنی در خواب ببیند

کلاه

نو و زیبایی بر سر گذاشته است ، نشانة آن است که ثروت بسیاری به چنگ خواهد آورد و مورد تحسین دیگران قرار خواهد گرفت . 3ـ اگر در خواب باد

کلاه

شما را با خود ببرد ، علامت آن است که تغییرات ناگهانی اوضاع زندگی را بدتر می کند .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید