محمدبن سیرین گوید :

دیدن کلبتین درخواب ، دلیل خادمی است دلیر که به خوبی مال از دست پادشاه بیرون آورد و بر مردم نفقه کند . اگر بیند به کلبتین چیزی از آتش بیرون آورد و بر مردم داد ، دلیل که از پادشاه منفعت یابد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید