محمدبن سیرین گوید :

دیدن کلم درخواب ، دلیل منفعت است از قبل زنان و پخته وی به تاویل ، بهتر از خام بود . اگر دید که کلم خورد ، دلیل است از زنش منفعت یابد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کلم در خواب ، نشانة آن است که بی نظمی در هر کاری اختلال وارد می کند .

2ـ دیدن کلم سبز در خواب ، نشانة آن است که در ازدواج و عشق با بی وفایی روبرو خواهید شد .

3ـ بریدن کلم در خواب ، علامت آن است که با ولخرجی زیاد به بند فلاکت و بدبختی می افتید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید