محمدبن سیرین گوید :

دیدن کلنگ درخواب ، دلیل بر مردی غریب و درویش است . اگر بیند کلنگی بگرفت ، دلیل است با مردی غریب پیوندد و از یکدیگر منفعت یابند . اگر بیند که کلنگ بسیار داشت ، دلیل است بر گروهی غریبان مهتر شود . اگر بیند بر کلنگی نشسته بود ، دلیل است به سفری رود . اگر بیند در خانه کلنگ داشت دلیل است زنش درویش شود .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن لک لک وکلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن کلنگ در خواب ، علامت آن است که دشمنی بیرحمانه می خواهد شما را در کارهای اجتماعی که به عهده گرفته اید شکست بدهد .
آیا این مطلب مفید بود؟ 61
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید