محمدبن سیرین گوید :

دیدن کلوچه در خواب ، دلیل بر عیش خوش بود و مال بسیار . اگر بیند که کلوچه می خورد ، دلیل است مال حاصل کند . اگر بیند که کلوچه در دهان نهاد و نتوانست بخورد ، دلیل است مال او از دیگران بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن کلوچه درخواب بر چهار وجه است . اول : مال حلال . دوم : روزی فراخ . سوم : نعمت بسیار . چهارم : عیش خوش .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کلوچه در خواب تعبیر شیرینی ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خیر و خوبی و نعمت و برکت است به شرطی که زنجبیل و دارچین و ادویه . از این قبیل نداشته باشد . عطر خوب داشتن و بوی خوش از کلوچه استشمام کردن تغییری در تعبیر به وجود نمی آورد ولی اگر عطر و بو از زنجبیل و دارچین و ادویه تند و از این قبیل باشد و تصور وجود چنین چیز هائی در خواب برای شما پیدا شود خوب نیست چون خواب می گوید به نعمتی می رسید که در پایان غم و اندوه می آورد و شما را به گریستن وا می دارد . کلوچه مالی است لقمه ای و بخش شده . مانند پولی که بین چند نفر تقسیم شود و یک بخش از آن را نیز به بیننده خواب اختصاص دهند . اگر در خواب دیدید چندین کلوچه دارید سهام بیشتری نصیب شما می شود ولی تغییری در بخش بخش بودن آن نمی دهد . اگر در خواب دیدید کلوچه می خورید خوب است چرا که خوشحال می شوید و به عیش و شعف می رسید . خریدن و گرفتن و داشتن آن همین تعبیر را دارد . اگر دیدید کلوچه داشتید اما نتوانستید بخورید مالی به دست می آورید که از گلویتان پائین نمی رود . اگر در خواب ببینید کسی کلوچه ای به شما می دهد شما را به نعمت می رساند . اگر دیدید کلوچه می پزید کاری مفید انجام می دهید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ خوردن کلوچه در خواب ، نشانة توفیق بسیار زیاد در تمامی کارهایی است که هم اکنون به آن اشتغال دارید .

2ـ پختن کلوچه در خواب ، نشانة صرفه جویی در امور خانه است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید