محمدبن سیرین گوید :

دیدن

کلید

، دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن .

اگر بیند که

کلید

بسیار داشت ، دلیل است که بزرگی یابد .

حضرت دانیال گوید :

اگر در خواب بیند که

کلید

آهنین داشت ، دلیل قوت بود .

اگر

کلید

مسین داشت یا برنجین ، دلیل است که سخنش گیرا شود .

اگر

کلید

را چوبین بیند ، دلیل که منفعت آن کمتر بود .

اگر بیند که

کلید

سیمین داشت یا زرین ، دلیل که مال حاصل کند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که قفل را نتوانست گشود و

کلید

ضایع شد ، تاویلش به خلاف این است .

اگر بیند که به

کلید

قفل گشود ، دلیل است که زن خواهد و کنیزک خرد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

کلید

در خواب بر هشت وجه است .

اول : مژده وبشارت .

دوم : فرج ونجات ازغم .

سوم : شفا از بیماری .

چهارم : یافتن مراد .

پنجم : قوت و نیرومندی دین .

ششم : گذاردن و برآورده شدن حاجت .

هفتم : اجابت دعا .

هشتم : علم و دانش .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

داشتن

کلید

در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد

کلید

قفل در بسته ای را بگشائید و پشت آن در نیز چیزهای خوب بیابید و ببینید .

کلید

درخواب تقریبا همان تعبیری را دارد که در بیداری از

کلید

انتظار داریم .

کلید

وسیله ای است برای گشودن قفل ها و در های بسته و در خواب نیز به توانائی انجام امور مشکل تعبیر می شود . اگر در خواب ببینید

کلید

ی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید . اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما

کلید

کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید . اگر در خواب ببینید قفل و

کلید

آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید با مشکی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید . اگر ببینید دیگری

کلید

می سازد و به شما می دهد خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به رویتان می گشاید . اگر دیدید خودتان دارید

کلید

می سازید تدبیر کاری را می کنید . اگر در خواب ببینید

کلید

شما در قفل شکست در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید . اگر ببینید با

کلید

ی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید . همه این ها در صورتی است که

کلید

محور خواب شما باشد .

لوک اویتنهاو می گوید :

کلید

یافتن آن : شما از یک دام رهایی خواهید یافت

گم کردن آن : بگو مگو

آن را به همراه داشتن : پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد

باز کردن یک در بسته با

کلید

: به شما مظنون خواهند شد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن

کلید

در خواب ، دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد . 2ـ اگر در خواب دسته

کلید

خود را گم کنید ، علامت آن است که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد . 3ـ اگر در خواب

کلید

ی پیدا کنید ، نشانة آن است که در حرفة خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد . 4ـ دیدن

کلید

شکسته در خواب ، علامت جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست . 5ـ اگر دختری خواب ببیند

کلید

صندوق زیورآلات خود را گم کرده است ، نشانة آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد . و از این بابت رنج خواهد کشید . اما اگر خواب ببیند با

کلید

ی دری را می گشاید ، نشانة آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می کند . اما اگر خواب ببیند با

کلید

ی دری را قفل می کند ، نشانة آن است که در انتخاب همسر توفیق می یابد . اگر خواب ببیند

کلید

ی را دور می اندازد ، نشانة آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می رساند .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید