آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب کلیة خود را ببینید ، نشانة آن است که احتمالا به بیماری سخت مبتلا خواهید شد ، شاید هم در امر ازدواج با مشکلی مواجه شوید .

2ـ اگر خواب ببینید کلیة شما بدون اشکال کار می کند ، نشانة آن است که در توطئه ای خطرناک شرکت خواهید کرد .

3ـ اگر در خواب احساس کنید کلیة شما به درستی کار نمی کند ، علامت آن است که اتفاقی باعث می شود در امور مالی زیان ببینید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید