محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند که تیرو کمان داشت ، دلیل که از سفر فایده یابد . اگر بیند کسی کمان به او داد ، دلیل است او را پسری آید یا برادر . اگر بیند از کمان تیر انداخت ، دلیل که سخن حق و باطل گوید . اگر بیند کمان به کسی داد یا فروخت و یا ضایع شد ، دلیل که از زن جدا شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که به دست تیرو کمان ساخت ، دلیل است کارش ساخته شود . اگر دید کمان را فروخت و درم بستد ، دلیل است درم را بر دین اختیار نماید . اگر در بهای کمان جنسی بستد ، دلیل است مرادش حاصل شود . اگر دید کمان را در کماندان نهاد ، دلیل است از دنیا برود . اگر دید کمان نو و پاکیزه داشت ، دلیل که کردار نیکو نماید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کمان درخواب بر شش وجه است .

اول : سفر .

دوم : فرزند .

سوم : زن .

چهارم : قوت ونیرومندی .

پنجم : اعمال نیکو .

ششم : مردم دوست بودن ( دوست و رفیق ) .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید