محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند کمری بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت کمر مال یابد و نیز ، دلیل است پشت و پناه او از فرزندان است . اگر بیند کمر مرصع بر میان بسته بود ، دلیل است به قدر و قیمت آن کمر مال یابد و نیز گویند فرزندی آورد که محتشم قبایل بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر درخواب بیند کمری می انداخت ، دلیل است مال و حشمت یابد و عمرش دراز بود . اگر بیند کمر بگسست یا ضایع شد ، تاویل آن زیان بود .

جابرمغربی گوید :

اگر در خواب بیند شمشیر مرصع داشت ، دلیل است مهتری یابد . اگر بیند کمر و شمشیر را به کسی داد ، دلیل که از بهر پادشاه سفری کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کمر در خواب بر شش وجه است .

اول : منفعت .

دوم : فرزند .

سوم : بزرگی .

چهارم : عمردراز .

پنجم : مراد .

ششم : پاکی واخلاص در دین .

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

شکستن کمر به مرگ برادر چنانچه امام حسین عایه السلام در شهادت عباس فرمود : اکنون کمرم شکست .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد . تعبیر کمر بند تا حدی به کلاه نزدیک است ولی واقعیت و عمق آن از جهاتی بیشتر است . کلاه ارزش و بهائی است که دیگران به شما می دهند ولی کمر بند لذت و بهره ای است که خودتان از موقعیت و امکانات خویش می برید و هیچ ربطی با دید و نظر و رای مردم ندارد . اگر در خواب دیدید کمر بندی را محکم بسته اید که قلابی بزرگ دارد و از نظر خودتان هیچ نقصی در آن وجود ندارد نشان آن است که در زندگی کامیاب می شوید و از همه امکاناتی که فراهم آورده اید به خوبی بهره می گیرید و سود می برید . اگر دیدید کمر بندی سست و کم ارزش به قلابی لق و شل بسته اید موقعیت متزلزلی خواهید داشت و کامروائی از دسترس شما دور است . برخی از معبران کمر بند را فرزند تعبیر کرده اند و این بستگی دارد به موقعیت بیننده خواب . کسانی که امکان آوردن فرزند برای ایشان هست کمر بند می تواند فرزند باشد و آن هم فرزند ذکور که باعث سربلندی و نیک نامی پدر خویش می شود . اگر در خواب ببینید که شلوار پوشیده اید اما کمر بند ندارید که روی آن ببندید و ممکن است شلوار از پای شما بیفتد موقعیت خانوادگی متزلزلی خواهید یافت و بخصوص با همسرتان اختلاف پیدا می کنید تا حدی که احتمال ترک شما را نیز می دهد . اگر در خواب کمر بند خود را به کسی بدهید قدرت و توانائی را از خود دور می کنید و آن را در اختیار شخصی دیگر قرار می دهید و اگر کسی کمربند از شما بگیرد و به کمر خود ببندد جای شما را می گیرد . همین طور است اگر بیننده خواب کمربند کسی را بگیرد و به کمر خودش ببندد چون نشان آن است که از او سلب قدرت می کند و خودش جای او را تصاحب می نماید .

لوک اویتنهاو می گوید :

کمربند : رضایت

کمربند تزیین شده : آسایش

یافتن آن : اعتماد

گم کردن آن : راه دیگری در زندگی انتخاب کنید

کمربند طلا : ازدواج در راه است

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید کمربند خود را محکم بسته اید و شما را آزار می دهد ، علامت آن است که افراد مکار بر شما مسلط خواهند شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگری کمریندی از مخمل یا کمر بندی جواهرنشان به کمر بسته است ، علامت آن است که بیشتر به دنبال کسب ثروت خواهید بود تا شهرت .

3ـ اگر زنی در خواب از کسی کمربندی بگیرد ، نشانة آن است که در زندگی امتیازاتی به دست می آورد .

4ـ اگر خواب ببینید کمربندی نو به کمر بسته اید ، نشانة آن است که به زودی با غریبه ای آشنا خواهید شد و با او در کاری شریک می شوید و از این شراکت زیان خواهید دید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید