محمدبن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند کمند بینداخت و مردی بگرفت ، دلیل که از بزرگی یاری جوید . اگر کمندش از ریسمان بود ، دلیل است یاری از مومنی طلبد . اگر بیند کمند انداخت و کسی نتوانست گرفت ، دلیل است او را یاری ندهد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید