محمدبن سیرین گوید :

دیدن کنجد درخواب ، مالی حلال بود که هر روز زیاده شود . اگر بیند کنجد بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است . یعنی چیزی بیش از رزق و روزی همیشگی است . اگر در خواب ببینید نانی می خورید که بر آن کنجد پاشیده اند یا آن را یا کنجد پخته اند چیزی بیشتر از حقوق و در آمد مستمر نصیب شما می شود . اگر در خواب ببینید که از کنجد روغن می گیرید لب و لباب و بهره مالی نصیب شما می شود . این مالی است که تحصیل آن به زحمت ممکن است ولی چون به دست آوردید هیچ نوع زحمت و رنجی پدید نمی آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید