محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب دید که کنگر داشت و بخورد ، دلیل که غمگین شود ، اگر نخورد ، غم نباشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کنگر یک گیاه بیابانی و وحشی است که از کوه جمع می کنند . کنگر در خواب های ما به مال حرام و به زبان گویاتر به مال دزدی تعبیر شده است . نه آن چنان مالی که خود بیننده خواب بدزدد بل که مالی است که قطعا حرام است اما کسی نمی داند صاحبش کیست . روی هم رفته کنگر در خواب خوب نیست مخصوصا اگر تیغ های آن را حس کنید و ببینید . اگر در خواب ببینید خورش کنگر می خورید غمگین می شوید و اگر ببینید که کنگر پاک می کنید مالی به دست می آورید که بیهوده می کوشید آن را تطهیر کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید