محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند کوزه را سفال داشت ، دلیل که کنیزکی حاصل کند . اگر از مس سفید یا روی بیند ، دلیل بر خادم بود . اگر بیند که از کوزه آب خورد ، دلیل که با کنیزکی جمع شود .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که کوزه بشکست ، دلیل که کنیزک بمیرد کوزه درخواب ، دلیل مال و منفعت است . اگر بیند که کوزه زرین یا سیمین داشت ، دلیل که مال تمام حاصل کند . اگر آهنین بیند ، دلیل برمال اندک است که بیابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کوزه در خواب بر نه وجه است .

اول : زن .

دوم : خادم .

سوم : کنیزک .

چهارم : قوام دین ( آنچه مایه استواری دین است ) .

پنجم : صلاح تن ( تندرستی ) .

ششم : عمردراز .

هفتم : مال .

هشتم : خیروبرکت .

نهم : میراث از قبل زنان .

دیدن کوزه آویز ، به تاویل زنی بزرگوار و مال دار است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد . اگر کوزه ای پر از آب داشتید و شکستید و آب آن به زمین ریخت در حق دوستی شفیق ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کوزة خالی در خواب ، علامت فقر و پریشانی است .

2ـ دیدن کوزه های پر در خواب ، علامت سعادت و موفقیت است .

3ـ اگر خواب ببینید کوزه ای می خرید ، نشانة آن است که با بار سنگینی که بر دوش حمل می کنید ، پیروزی شما به اقبال و بخت بستگی خواهد داشت .

4ـ دیدن کوزة شکسته در خواب ، علامت آن است که به بیماری اندوهبار دچار خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید