محمدبن سیرین گوید :

دیدن کوز ، دلیل مال است که به رنج حاصل شود . اگر دید با کوز بازی می کرد ، دلیل که با کسی خصومت کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر دید کوز می کشت ، دلیل که از مردی حربی مال حاصل کند .

جابرمغربی گوید :

اگر دید کوز داشت ، دلیل که از مردی بخیل منفعت یاید . اگر دید کوز بسیار داشت ، دلیل خصومت است . اگر دید از مغز کوز روغن داشت می آورد ، دلیل که از بخیلی مال حاصل کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید