آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید به کوسنهای ابریشمی تکیه زده اید ، نشانة آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید .

2ـ دیدن کوسن در خواب ، نشانة کامیابی در کار و عشق است .

3ـ اگر دختری خواب ببیند کوسنهای ابریشمی درست می کند ، نشانة آن است که تا چند ماه دیگر ازدواج می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید