محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در کوشکی رفت ، دلیل مال و خواسته است . خاصه آن کوشک را از خشت خام و گل ساخته بیند . اگر کوشک را از گچ و آجر و سنگ ساخته بیند ، دلیل مال است اما دردین نقصان بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر در خواب بیند کوشک او خراب شد ، دلیل بر تلف مال است . اگر بیند آتش در کوشک افتاد ، دلیل است پادشاه مال او مصادره کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کوشک در خواب هفت وجه است .

اول : نعمت .

دوم : ولایت و فرمانروایی .

سوم : مرتبت و منزلت .

چهارم : ریاست .

پنجم : بزرگواری .

ششم : پادشاهی .

هفتم : آرامش کاری ( آرامش و آسایش ) .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید