حضرت دانیال گوید :

اگر کسی درخواب خود را بر سر کوهی بیند ، دلیل است در پناه بزرگی رود . اگر بیند کوه از جای برکند ، دلیل که بزرگی را قهر کند . اگر بیند در کوهی مقام بساخت ، دلیل که مقرب پادشاه شود .

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیندبر سر کوهی بانگ نماز گفت یا نماز کرد ، دلیل است کارش بالا گیرد . اگر دید که بر دامن کوهی مقام نمود و بیفتاد ، دلیل غم است .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند کوهی بجنبد ، دلیل که بزرگی از آن دیار رنجور شود . اگر بیند کوهی می کند و بر وی آسان است ، دلیل که کسی چیزی به وی دهد . اگر بیند بر کوه قاف نشسته است ، دلیل است اجلش نزدیک بود . اگر در خواب خود را به کوه طور بیند ، دلیل است معتقد پادشاه شود . اگر بر کوه لسان بیند ، دلیل است با علما صحبت دارد . اگر بیند در کوهی شد ، دلیل است در زندانش نمایند یا بمیرد . اگر دید در کوه سوراخی بود و در آنجا رفت ، دلیل که از راز پادشاه آگاه شود . اگر بیند که از کوه سنگ برمی گرفت و از هر جا که بود می انداخت ، دلیل که نامه های پراکنده نویسد . اگر بیند از کوه یفتاد ، دلیل است مرادش برنیابد . اگر بیند نردبانی بسته بود از کچ و او بدان نردبان بر سرکوه رفت ، دلیل است مرادش زود برآید . اگر نردبان را از گل و خشت بیند به تاویل نیکوتر است . اگر نردبان را از مس و برنج بیند ، دلیل نامرادی است . اگر از آهن بیند ، دلیل قوت است اگر بیند بر سر کوهی بلند ایستاده بود ، دلیل است مقرب پادشاه شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن کوه در خواب بر پنج وجه است .

اول : پادشاهی .

دوم : دلیری .

سوم : ظفریافتن وپیروزی .

چهارم : بلندی و رفعت .

پنجم : رئیسی .

اگر ببیند نتوانست از کوه بالا برود ، به مرادش نمی رسد .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن کوه در خواب ، دلیل مال بود که به حیله به دست آید . اگر بیندکه در کوه پنهان شد و راه بیرون آمدن نداشت ، دلیل که او را به حیله در کاری اندازند و از آن کار به دشواری خلاصی یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند کوه می کند ، دلیل که با مردم حیله کند . اگر بیند در کوهی است و بیرون نتوانست آمدن ، دلیل که در کاری بماند و خلاصی نیابد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام کلا چیزهائی که در زندگی روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه می کنند در خواب هایمان به صورت آیات عظیم خلقت و طبیعت ظاهر می گردند . مانند کوه آتشفشان ، غول ، سیل ، صاعقه ، گردباد و غیره . شخصیت هائی که دور از دسترس ما به نظر می آیند به صورت غول ، دیوار و از این قبیل شکل می گیرند و حوادثی که و قوعشان بیرون از دایره قدرت و حیطه گمان و قیاس ما است و به شکل آیات طبیعی تجلی می نمایند که کوه یکی از شناخته ترین و قابل توجه ترین آن ها است . کوه یا کار بزرگ است یا شخصیت بزرگ و غیر قابل دسترس . تشخیص این که کوه در خواب دیده شده کام است با خود بیننده خواب می باشد چون خودش بهتر از معبر می داند درگیر چه حوادثی است . اگر در خواب ببینید از کوهی عظیم بالا می روید کاری بزرگ در دست می گیرید . اگر دیدید که از کوه به سختی و با رنج و زحمت بالا می روید کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پیمائی می کنید به سهولت بر دشواری یا آن شخص دور از دسترس چیره می گردید . اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده اید به اوج موفقیت می رسید که از آن بیشتر نباید انتظار داشته باشید . اگر دیدید از کوهی سر می خورید و پائین می آئید و خودتان نمی توانید خویشتن را کنترل کنید ، سقوط می کنید و موقعیت خویش را از دست می دهید . اگر شما را پرت کردند و پائین افتادید شما را معزول می کنند . اگر دیدید در کوهی به غار پناه بردید امنیت می یابید یا مجهولی را می شکافید و رازی را کشف می کنید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن از کوه بالا رفتن عزت دولت باشد

دیدن از کوه به زیر آمدن زیادی غم باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر دختری خواب ببیند به همراه پسر عمو و برادر مردة خود از کوهی بالا می رود ، علامت آن است که دگرگونیهایی باعث می شود زندگی او بهتر شود . اما اگر در خواب احساس کند دیگر نمی تواند از کوه بالا برود ، علامت آن است که از رسیدن به مقام ممتازی که آرزو دارد مأیوس خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می روید ، نشانة آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت .

3ـ اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می روید موفق نمی شوید به قلة آن برسی ، نشانة آن است که اگر بر ضعفهای روحی خود غلبه یابید می توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید .

4ـ اگر خواب ببینید به هنگام صعود از کوه از صخره ای با پایین پرت می شوید و در همین زمان از خواب بپرید ، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید زندگی دلسرد کننده است ، تغییرات امید وار کننده ای در زندگیتان روی خواهد داد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید