منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کوکو تعبیر دیگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزی تعبیر می شود . کوکو را از تخم مرغ و سبزی یا سیب زمینی تهیه می کنند که همه اینها خوب هستند و تعبیر نیکو دارند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید