محمدبن سیرین گوید :

دیدن کک به خواب ، دلیل بر دشمنی ضعیف است . اگر بیند ککی او را بگزید ، دلیل است از دشمنی سخنی سخت شنود . اگر بیندککی را بکشت ، دلیل است بر دشمن قهر نماید . اگر بیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند ، دلیل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت بیند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن کک در خواب ، نشانة آن است که از دسیسه های نزدیکان خود برافروخته می شوید و در صدد تلافی برمی آید .

2ـ اگر زنی خواب ببیند کک او را می گزد ، علامت آن است که افرادی به ظاهر دوست به او تهمت می زنند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر زنی در خواب صورت خود را پر از کک ببیند ، نشانة آن است که وقایعی نامطلوب شادمانی او را ضایع می کند .

2ـ اگر زنی در خواب صورت خود را در آینه پراز کک ببیند ، نشانة آن است که رقیبی در صدد به چنگ آوردن نامزد اوست .

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید