منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

کیف معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه نیست . یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد . دیگری ظرفیت پول را ندارد و با لاخره کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـدیدن کیف پول در خواب ، علامت آن است که در به نتیجه رساندن وظایف خود ، دقت کافی به خرج می دهید .

2ـ دیدن کیف پول کهنه و قدیمی در خواب ، علامت آن است که به کارهای سخت و دشوار دست خواهید زد .

3ـ اگر خواب ببینید در کیف پولتان پر از الماس و اسکناسهای نو است ، علامت آن است که معاشرینی خواهید داشت که شعارشان در زندگی ( ( ( دمی خوش است ) ) ) می باشد و عشقهای لطیف ، دنیا را برایتان مکانی زیبا جلوه خواهد داد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید