ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن گاو دشتی به خواب ، دلیل مردی توانگر است . اگر بیند گاو دشتی را شکار بگرفت یا کسی به وی داد ، دلیل که به قدر آن مال یابد . اگر که بچه گاو دشتی بگرفت ، دلیل که او فرزندی آید . اگر بیند گوشت گاو دشتی خورد دلیل که دولت و قوت یابد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید