آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ایمن بودن از زیانها و امور نومیدانه است .

2ـ اگر خواب ببینید می کوشید رمز قفل گاوصندوق را کشف کنید ، علامت آن است که بخاطر اینکه نقشه هایتان به سرعت به ثمر نمی رسد ، می ترسید همة آنها نقش بر آب شود .

3ـ دیدن یک گاوصندوق خالی در خواب ، علامت آن است که نومید و دلسرد خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید