نوعی گیاه

محمدبن سیرین گوید :

دیدن آن به خواب ، دلیل بر کنیزک است .

جابرمغربی گوید :

اگر در خواب گاو چشم به وقت خود بیند ، دلیل که او را فرزندی آید اگر بی وقت بیند تاویلش بد است . اگر درخواب گاوچشم را پژمرده دید ، دلیل که غمگین شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید