محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب بیند گبر شد ، دلیل که طالب دنیا شود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند از گبری پشیمان شد و مسلمان گردید ، دلیل که از معصیت توبه کند و به کار خیر مشغول شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید