محمدبن سیرین گوید :

اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد ، اگر بیننده بنده بود آزاد شود ، اگر بیمار است شفا یابد . اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام کند . اگر کافری بیند مسلمان شود . اگر بیند در وقت گردن زدن سرش از تن جدا نشد ، دلیل که آن چیزها که گفتیم از گردن زننده به وی رسد فی الجمله دیدن گردن زدن به خواب درویشان را نیکو و توانگران را بد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید