حضرت دانیال گوید :

دیدن گردن به خواب ، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد ، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن . اگر گردن خود را ضعیف دید ، تاویلش به خلاف این است . اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود ، دلیل که زکوة مال نداده باشد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب به گردن خود گرانی دید ، دلیل که بیمار شود . اگر دید باری در گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نیم دید ، دلیل بر درستی دین است و عمر دراز .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر گردن خود را سیاه دید ، دلیل که امانت را خیانت کند . اگر در خواب گردن خود را کوتاه دید ، دلیل که امانت بگذارد .

جابرمغربی گوید :

اگر دید بر گردن موی داشت ، دلیل که وام دار شود . اگر گردن خود را شکسته دید ، دلیل که به مراد برسد و در دینش خلل افتد . اگر گردن خود را کج بیند ، دلیل که امانت را خیانت کند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن گردن بر پنج وجه است .

اول : امانت .

دوم : توانائی .

سوم : خیانت .

چهارم : وام ( رام شدن ) .

پنجم : بیماری .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـاگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانة آن است که ناراحتیهای موجود ، بر کار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت .

2ـ اگر در خواب از گردن کسی تعریف کنید ، نشانة آن است که عشق به مادیات باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد .

3ـ اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ، نشانة آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید